Rene Nørbjerg CV

Summary

Siden 1996 har jeg arbejdet med ledelse, processer og projekter, herunder bl.a. med udvikling af kompetencer hos medarbejderne i de afdelinger, hvor jeg har ansvaret for implementering af forskellige projekter.

Jeg har været sparringspartner (trusted advisor) for ledelsen i forbindelse med de udfordringer, de har stået overfor i forbindelse med implementering af f.eks. LEAN og øvrige forandringer, projekterne har medført. Jeg har erfaring med LEAN, og projektledelse både fra produktions, distributions- og administrative miljøer.

Jeg brænder for, at kunne komme tæt på folk, og udvikle / coache dem i deres daglige opgaver, så vi sammen når de opsatte mål. Jeg har altid udviklet de medarbejdere, jeg har arbejdet sammen med, og har med glæde sendt dem videre til større projekter og større ledelsesmæssige opgaver.

Min spidskompetence er, at jeg er professionel projektleder (IPMA-C og Prince2) og trives utrolig godt med tidsafgrænsede opgaver, hvor jeg er inde i en kortere eller længere tid for, at udføre en specifik og afgrænset opgave.

Det at starte en opgave op, analysere området, afdække problemstillingerne, finde løsningsforslagene, for derefter at implementere løsningerne sammen med ledelsen og medarbejderne. Incl. overdragelse til ledelsen i organisationen. Det er mig.

Som person er jeg målrettet, planlægningsorienteret, fokuseret på implementering af den enkelte opgave. For mig er det en selvfølgelig at en aftale overholdes, også vedr. overholdelse af aftaler på økonomi og kvalitetsområderne. Min arbejdsstil er meget energisk, systematisk og resultatorienteret. Derudover er jeg meget loyal overfor beslutninger, der er truffet.

Navn: René Nørbjerg

Adresse: Blomsterager 414, 2980 Kokkedal

Telefon:  93 86 06 80

Email: rene@rnconsulting.dk

PERSONLIGE OG FAGLIGE KOMPETENCER

» Risikovurdering inden opstart på et projekt

Det er vigtigt, at der starten på et projekt udarbejdes en business case, der viser hvilke forventninger der er til det pågældende projekt, f.eks. lancering af et nyt produkt på markedet. I forbindelse med udarbeldelse af business casen skal de interessenter, der er afdækket i interessentanalysen involveres, så deres specifikationer kan indarbejdes i business casen og deres spørgsmål / risici kan der tages action på. En business case skal være det arbejdsværktøj, projektet arbejder efter, herunder en plan for realiseringen af benefit.

 

» Implementerings- og Resultatorienteret

Jeg er meget fokuseret på, at jeg sammen med mit team når de aftalte mål. For mig er det en succes, at det næste led i kæden, kan arbejde videre med det leverede produkt, helt efter de aftalte mål og rammer for det enkelte projekt. På den måde sikres slutkunderne, de bedste produkter og vender tilbage. Derudover er jeg meget fokuseret på, at sikrer de nye opgaver, der kommer når kunden ændrer på projektet gennem forløbet. De skal selvfølgelig også løses for kunden.

 

» Ledelse gennem andre ledere

Jeg har gennem 5 år arbejdet som chef i en større dansk logistik virksomhed. Gennem årene har jeg haft fra 80 – 150 medarbejdere under mig, og har haft 3-4 mellemledere, som jeg har ledet med succes i alle årene.

 

» Skabe resultater gennem andre

Jeg har et godt humør, et højt energiniveau og en stor gennemslagskraft. Hvilket kommer til udtryk ved, at jeg gerne går foran, og viser vejen for mine kollegaer / modtagere af projekter. Jeg involverer mig meget i den enkelte person, og den form for coaching, som den enkelte har brug for. Jeg er praktikeren der sikrer, at vi samlet får gennemført det enkelte projekt. Samtidig får vi en bedre og mere målrettet leder i organisationen, efter implementeringen af projekterne.

 

» Trusted advisor

Jeg trives godt med, at skulle udføre flere opgaver/projekter for virksomheder, hvor jeg er igang med en opgave. Relationer og tillidsforhold (Trusted advisor) opbygger jeg hurtigt til gavn for såvel den enkelte interessent, som øvrige afdelinger. Mine kompetencer ligger bl.a. i at se de behov som den enkelte virksomhed har, i en naboafdeling og sikre at kunden får den mest optimale oplevelse af mit arbejde, både i den pågældende opgave, men også i den næste opgave.

 

» LEAN og optimering af processer

Jeg har i mere end 20 år, arbejdet med LEAN, bl.a. værktøjer som Gemba, PDCA , 5S, VSM og tavlemøder. Værktøjerne har jeg anvendt både som projektleder i forbindelse med udarbejdelse af drejebøger, hvor de vigtigste emner var at kortlægge og beskrive processerne, ved brug af interview med de involverede ledere og medarbejdere. Arbejdet blev gennemført i samarbejde med forskellige medarbejder og ledelse på forskellige niveauer i den enkelte organisation. Derefter kunne optimeringen beskrives ud fra de rette forudsætninger.

 

» Proceskortlægning og -optimering

Jeg gennemfører proceskortlægning ved brug af interviews med de brugere, der i dagligdagen arbejder med de forskellige processer. Dette gøres for, at sikrer korrekte optegninger af proceskortene, og at alle er enige om, hvordan processerne er i dag. Procesoptimeringen gennemføres ved brug af værktøjer, som ” den kritiske vej” og Gantt kort til brug for udarbejdelse af den korte produktionsvej fra start til slut. Disse værktøjer kan anvendes uanset, hvilket produkt der skal udføres proceskortlægning og -optimering på.

» Sikrer kvalitet i projekter

Jeg har gennem flere år arbejdet med strategiske projekter, og samtlige af mine projekter, har jeg gennemført til den tid, der var aftalt, den aftalte kvalitet, og ikke mindst til den aftalte cost / benefit. Flere af de gennemførte projekter har givet en bedre cost/ benefit end aftalt med styregruppen / opdragsgiver ved starten af projektet. Som projektleder, anvender jeg forskellige projekt-værktøjer, bl.a. SWOT analyse, risikovurdering, cost/benefit analyser. Bl.a. har jeg anvendt MS project som planlægningsværktøj på de strategiske forandringsprojekter.

 

» Analytisk tilgang og vedholdenhed

Enhver opgave, som jeg har ansvaret for, bliver gennemarbejdet og analyseret, herunder bl.a. afdækning af hvordan de forskellige stakeholders påvirkes af de løsningsforslag, projektet har for øje at implementere. Jeg udarbejder beslutningsoplæg til styregruppen, så der efterfølgende kan træffes beslutninger på et oplyst grundlag. Jeg er efterfølgendemeget vedholdende og loyal overfor at de trufne beslutninger bliver implementeret.

 

» Udvikling af medarbejdernes kompetencer

Jeg har det godt med, at hver enkelt medarbejder/ leder i mit team, tilegner sig de optimale kompetencer og uddannelsesniveau, så ikke kun den daglige drift kan gennemføres, men også de spidsbelastninger, der løbende vil opstå. Udvikling af egne medarbejdere er en glæde for mig.

 

» Stor kontaktflade i – og udenfor organisationen

Jeg trives rigtig godt med, at der er mange relationer, der skal samarbejdes med i organisationen og med eksterne samarbejdspartnere f.eks. koordinering af projekter og andre større opgaver med opdragsgivere og brugere. Dette er for mig en helt naturlig del af min ledelsesstil og erfaring fra mine tidligere jobs, både som projektleder og de sidste 5 år som chef med ledelse gennem andre. For mig at se gør det kun, at der tænkes helhedsløsninger, til gavn for den samlede virksomhed.

 

» Erfaring med personaleledelse

Jeg arbejder systematisk, og har en god viden om overenskomster, rekruttering, ”den gode afsked”, udvikling af medarbejdere, herunder coaching og kommunikation, på alle niveauer lige fra direktionen til yngste medarbejder. Dette vil være til gavn for de liniechefer, der skal implementerer de forestående forandringsprojekter. Jævnfør mit CV har jeg også arbejdet med udenlandske projekter og interessegrupper.

 

» Kvalitets- og Resultatorienteret

Jeg er meget resultatorienteret samtidig med, at kvaliteten af mit arbejde også skal være i top. De kvalitetsmæssige krav bliver gennemført jævnfør de aftaler der er indgået, f.eks. via Service Level Agreements (SLA). Jeg er gerne med til udarbejdelse af SLA’erne, mellem de forskellige enheder, for at sikrer mit kendskab til de indgåede aftaler. De kvalitetsmæssige krav bliver ligeledes synliggjort ved brug af Business Excellence modellen, som jeg er EFQM certificeret i. For mig er det en glæde efter implementeringen af en opgave, at kunne sige; ” Det gjorde vi da bedre end forventet.”

ERHVERVSERFARING

September 2013 - Ejer af RN Consulting

RN Consulting arbejder primært indenfor følgende områder:

 • Optimering af forretningen – Driftsoptimering.(færre omkostninger for virksomheden)
 • Kortlægning af flow for produkter og processer, afdækning af spild i processen
 • At gennemgå forretningsprocesser, og sammen optimere dem
 • Uddanne ledere i at skabe forandringer. En forandring skal skabe en forbedring
 • Opbygge og implementere planstyring, mål- og resultatstyring i en enhed
 • Deltage som sparring på allerede gennemførte flowdiagrammer (VSM)
 • Undervisning i LEAN, Driftsledelse, 5S
 • Interim Manager. Lej en leder i en tidsbestemt periode

Derudover tilbyder RN Consulting også deltagelse i Advisory boards & bestyrelsesarbejde.

 

Udvalgte resultater fra RN Consulting

 • Bestyrelsesformand samt medlem af Advisory Board
 • Undervist i LEAN Driftsledelse
 • Gennemført flow for processer for skellige kunder
 • Afholdt mere end 50 foredrag om netværk

Maj 2016 - Senior Projektleder - Nordea (contractors)

Gennemførelse af Change Managemenet projekt i Infrastructure / Operation (I/O) i samarbejde med brugere, Internal Audit samt øvrige Stakeholders.

Referencer samt opnåede resultater oplyses ved henvendelse.

Februar 2015 - Marts 2016 Planlægningschef - G4S

Etablering af ny afdeling med base på Hovedkontoret i Albertslund. Ialt 13 medarbejdere, som er placeret i Albertslund, Kolding og Aarhus.

 

Udvalgte resultater

 • Kapacitetsudnyttelsen af 270 montører hævet fra 68% til 80%
 • Antal afsluttede opgaver pr. montør hævet fra 3,4 stk.pr. dag til 3,6 stk.
 • Implementering af aftalte projekter, jævnfør milepælsplanerne
 • Etablering af nye planlægningsprincipper
 • Etablering af dagligt planstyringsoverblik over åbenstående opgaver, incl. antal dage siden opstart, geografi og type af opgaverne

November 2013 - Januar 2015 - Afdelingsleder - Det Konservative Folkeparti´s Hovedkontor

Afdelingsleder for Foreningsservice, som bl.a. dækkede følgende områder:

 • IT området (hjemmeside, webshop, support, kurser for foreningernes webmastere)
 • Medlemsservice (oprette og vedligholdelse af medlemslister, udvalgsposter, regninger o.lign.)
 • Leverandørkontakt
 • Sekretærfunktion for diverse interne udvalg

 

Udvalgte resultater

 • Nye kontrakter på hosting, mailsystem samt medlemsblad
 • Reduktion af omkostninger, hhv. 50, 75 og 30 procent samt optimering af arbejdsgangene
 • Øget kontakt mellem hovedkontor og vælgerforeninger
 • Herunder implementering af ERFA-netværk for de vigtigste interessenter
 • Implementering af planstyring og målstyring samt løbende optimering (PDCA)

August 2010 - Oktober 2013 - Senior Business Process Consultant i Danske Bank Group

Arbejdsopgaverne var indenfor LEAN administration og driftsledelse.

Opgaverne var bl.a.:

 • Facilitering af workshops for ledere, chefer og medarbejdere
 • Underviser på Driftsledelses- og PDCA, problemløsnings-kurser
 • Projektledelse
 • Udarbejdelse af koncepter, f.eks. for overdragelsesfasen til den enkelte afdeling efter implementering af LEAN projekterne

 

Udvalgte resultater

 • Effektivisering på min. 15% i hvert af de projekter, jeg har gennemført
 • Implementering af Driftsledelse, herunder coaching af den enkelte leder i afdelingen
 • Implementering af planstyring, målstyring og løbende forbedringer (PDCA)
 • Implementering af kompetenceoverblik, gab, og fremadrettet planlægning med fokus på kundetilfredshed, kvalitet og leveringssikkerhed til gavn for såvel kunder som medarbejderne
 • Implementere værktøjer, til brug for synlighed af budgettet i afdelingerne, herunder budgetoverholdelse
 • Undervisning af mere end 200 deltagere på de 8 obligatoriske kurser i LEAN Driftsledelse samt PDCA

Marts 2008 - April 2010 - Postmester / Distributionschef i Hørsholm og Allerød

På baggrund af resultaterne som Postmester i Stenløse, overtog jeg et større og mere kompliceret område med 4 mellemledere og ca. 110 medarbejdere.

Her har jeg bl.a. været ansvarlig for følgende:

 • Projektsponsor for projekter på mine 2 Distributionscentre, bl.a.:

– Ombygningsprojekter

– Arbejdsmiljøprojekter

– GIS / TOR projekter vedr. omlægning af arbejdsopgaver

 

 • Nordsjællands største facility afdeling for afhentning af post
 • Leveret aftalte resultater vedr. økonomi og kvalitet
 • Skabt trivsel og glæde for medarbejderne
 • Proceskortlægning og Procesoptimeringer
 • Systematisk anvendelse af LEAN værktøjer f.eks. Kaizen, Gemba, VSM og tavlemøder, hvor indsatser blev udvalgt i samarbejde med det enkelte team
 • Sikrede et godt arbejdsmiljø, som levede op til lovgivningen
 • Omdeling af breve og pakker til mere end 24.000 husstande
 • Løbende opdaterer egen viden og overholdelse af gældende overenskomster

 

Udvalgte resultater

 • Arbejdsmiljø certificering gennemført ved begge enheder i 2008
 • Økonomi og kvalitet gennemført med overskud
 • Tilpasning af antal medarbejdere i forhold til budgettet
 • Allerød havde i 2008 postområdets største fremgang på medarbejder tilfredsheden (MKA)
 • MKA index var i 2007 på 43,0 og i 2009 69,2 (der måles fra 0 til 100)
 • MKA index i Hørsholm var i 2007 55,0 og i 2009 65,9
 • Godkendt Auditering af Dansk Standard på arbejdsmiljø området
 • Stigning i den samlede kundetilfredshed (der måles i index fra 0 til 100):

– Allerød er steget fra index 80 i 2008 til 84 i 2009.

– Hørsholm er steget fra index 83 i 2008 til 89 i 2009.

Maj 2005 - Februar 2008 - Postmester i Stenløse og Slangerup

Min jobfunktion som Postmester var bl.a. følgende:

 • Projektsponsor for projekter på mine 2 Distributionscentre:

– Ombygningsprojekter

– Arbejdsmiljøprojekter

– GIS / TOR projekter vedr. omlægning af arbejdsopgaver

 

 • Levere aftalte resultater vedr. økonomi og kvalitet
 • Sikre postlevering for de 17.000 husstande, i det geografiske område
 • Skabe trivsel og glæde for medarbejderne
 • Proceskortlægning og Procesoptimeringer
 • Systematisk anvendelse af LEAN værktøjer f.eks. Kaizen, Gemba, VSM og tavlemøder, hvor indsatser blev udvalgt i samarbejde med det enkelte team
 • Sikre et godt arbejdsmiljø som levede op til lovgivningen
 • Løbende opdaterer egen viden og overholdelse af gældende overenskomster

Opgaven var ligeledes en total ”turn around ” på arbejdspladsen, lige fra at få posten omdelt til kunderne 6 dage om ugen og samtidig skabe balance mellem budget og forbrug, og ikke mindst skabe tillid hos kunderne.

Jeg var den 3. Postmester på 13 måneder. Og den første som løste opgaven, at være bedre end de aftalte KPIér på kvalitet, økonomi og medarbejdertilfredshed.

 

Udvalgte resultater

 • Forbedringen på økonomien var i 2005 mere end 50% bedre i forhold til forventningerne fra områdedirektøren
 • Overskud samt budgetoverholdelse på økonomien både i 2006 og 2007
 • Kvalitetsmæssig overholdelse af budgettet i 2006 og 2007
 • Medarbejdertilfredsheden steg fra 61,0 i 2005 til 66,0 i 2007
 • Bedste arbejdsplads i 2007 i Nordsjælland ( målt af medarbejderne) – Team Slangerup var i finalen som bedste team i Post Danmark
 • Integration af 7 medarbejdere fra Tyskland i efteråret 2007
 • TOP 3 som Postmester på landsplan via benchmark system (SAP)
 • Turn around fra et minus på 20% til et plus på 5% på økonomien
 • Kvaliteten blev løftet med mere end 30%. Til målopfyldelse

2004 – Maj 2005 - Stabschef i Post Danmark

Ansvarlig for indtægtssikringsaktiviteter i Post Danmark.

Opgaven var bl.a.:

 • Projektchef for 3 projektledere
 • Projekt ”Korrekt pris for varen”

– Anvendelse af IT teknologien for at sikrer korrekt fakturering

– Kontrolfunktionerne blev billigere og nemmere

– Anvendelse af LEAN værktøjer, f.eks. Kaizen, Gemba og tavlemøder

– Sikre Supply Chain Management gennem hele produktporteføljen

 

 • Sikre forretningsdelen af overgangen til SAP
 • Projekt ”Portoregninger”

– Systematisering af at finde portobreve bl.a. ved hjælp af teknologien

– Systematisering af at skrive portoregninger

– Systematisering af forløbet vedr. rykkere og incassoforløb

– Indførelse af ” 1. portobrev gratis for private” ( kundetilfredshed)

– IT understøttelse af hele processen, herunder kravspecifikation ved overgangen til Implementering af SAP bogføring

 

 • Projekt ”IT sikkerhed på Brevpostcentrene”

– Adskillelse af produktionens IT systemer fra det administrative IT-system, for at sikre bedre kvalitet i sortering af brevene

– Halvårlig auditering af, at de aftalte IT sikkerhedsregler blev overholdt

 

 • Proceskortlægning af samtlige processer
 • Etablerer en ensartet papirgang af kundernes bilag inkl. bogføringen
 • Sikre papirgangen, så afsender betalte den korrekte pris inkl. rabatter
 • Sikre kendskab til papirgangen hos berørte medarbejdere

Formand for international arbejdsgruppe, UPU (Verdens Post Unionen)

Bulk mail gruppen har det overordnede mål, at skabe et fælles netværk, hvor viden om Indtægtssikring deles på tværs af de deltagende lande, selv om flere er konkurrenter.

Udvalgte resultater som formand for Bulk mail gruppen:

 • Sikrede samarbejde og udveksling af viden, på tværs af forskellige lande
 • Flere lande blev involveret i samarbejdet, på baggrund af min systematiske og tillidsvækkende tilgang til opgaven
 • Opgaven krævede tålmodighed, og kraftig forhandlingsteknik af mig. Både inden møderne, men også på møderne
 • Struktur på samarbejdet/ møderne

2001- 2003 - Projektleder i Udviklingsafdeling

Projektleder for Indtægtssikring i Post Danmark, hvor formålet var følgende:

 • Udarbejdelse af drejebog, således at Post Danmark sikres indtægterne for de produkter, som distribueres. Værktøjerne for gennemførelsen var en videreførelse af LEAN Produktion og LEAN Distribution
 • Sikrer at kontrollerne på kort sigt blev implementeret i eksisterende IT systemer og på lang sigt blev implementeret i SAP
 • Benchmarking med øvrige postvæsener på europæisk plan samt med USA
 • Ledelse af 6 del-projektledere og 40 medarbejdere

 

Udvalgte resultater

 • Drejebog udarbejdet
 • Drejebog implementeret i hele Post Danmark
 • Budgetoverholdelse for første gang og i samtlige år
 • Etablering af afdeling med reference til vicedirektøren
 • Etablering af afdeling med reference til vicedirektøren forforretningsenheden Brev, Produktion og Transport
 • Genplacering / afskedigelse af medarbejdere ved afslutning af projektet

2001 - Projektleder i Post Danmark, Kommunikationsløsninger

Implementering af projekt Valg Af Transportmiddel i hele Danmark.

Projektet involverede 3 del projektledere samt 28 lokale implementerings ansvarlige.

Projektet var en del af LEAN Distribution, som blev udrullet over hele Danmark.

 

Udvalgte Resultater

 • 6,9 millioner kr. i provenu år 1
 • 10,9 millioner kr. i år 2. Projektet oversteg alle forventninger
 • LEAN drejebogen og det udviklede IT værktøj anvendes stadig i 2009

Juni 2000 - 2001 - Projektleder i Udviklingsafdeling

Projektleder for projekt Valg Af Transportmiddel, Formålet var følgende:

 • Udarbejdelse af drejebog, til brug for anvendelse af bilparken i Post Danmark
 • Sikre billigste transportmiddel, til brug for den enkelte transportopgave, ud fra LEAN-principperne
 • Gennemføre test af drejebogen

 

Udvalgte resultater

 • Udarbejdelse af drejebog
 • Udarbejdelse af IT værktøj til gavn for brugerne af drejebogen
 • Gennemførelse af pilot til aftalte termin samt økonomi og benefit
 • Sikre medarbejderne en fair fratrædelse ved projektets afslutning

1999 - Maj 2000 - Proceskonsulent i Post Danmark Udvikling

Del af Task Force Team som skulle finde indsatsområder i forbindelse med maskinel-sætning af post på brevpostcentrene i Danmark. Opgaven var en del af implementeringen af LEAN Produktion i hele Danmark.

 

 • Kortlægning af de samlede processer for HR og Driften
 • Kortlægning af processerne i brevpostcentret
 • Kortlægge produktionsledernes dagligdag ( tid pr. proces)
 • Udarbejde handlingsplaner pr. produktionsleder
 • Udarbejde handlingsplaner for driften
 • Udarbejde procesoptimering med LEAN som værktøj

Udvalgte resultater

 • LEAN Produktion implementeret i hele Danmark
 • Udarbejdelse af ny logistik aftale med interessenterne
 • Aftalt provenu hjemtaget

UDDANNELSE

 • 2018 DPO Practitioner (GDPR)
 • 2018 DPO Foundation (GDPR)
 • 2017 GDPR Foundation, EU GDPR Insitute
 • 2016 PRINCE2 Foundation, Peak consulting
 • 2016 ITIL Foundation, Westergaard
 • 2011 Diplom i Ledelse, Det afsluttende modul, jeg skrev om forandringsledelse
 • 2010 Diplom i Ledelse valgmodul ” Ledelse og Coaching”
 • 2010 Recertifisering IPMA-C, Projektforeningen
 • 2010 Diplom i Ledelse, valgmodul ” Projektledelse”
 • 2009 Diplom i Ledelse modul 3 ”Ledelse og Organisation”
 • 2009 Diplom i Ledelse modul 2 ” Ledelse og Medarbejdere”
 • 2008 Diplom i Ledelse, modul 1 ” Det Personlige lederskab”
 • 2005 Recertifisering IPMA-C, Projektforeningen
 • 2004 ECU (Executive Chef Uddannelse) Handelshøjskolen i København
 • 2004 Uddannet som Assessor EFQM standard, DIEU (i dag Mannaz)
 • 2001-2002 IPMA- C Projektleder, Projektforeningen
 • 2000 Merkonom. Logistik, Niels Brock
 • 1992-1998 Merkonom. Driftsledelse, Niels Brock
 • 1998 PC kørekort, Niels Brock
 • 1987-1989 Driftsteknisk assistent. Københavns Tekniske Skole

KURSER

 • 2017 GDPR, Copenhagen Compliance
 • 2017 GDPR, Kromann Reumert
 • 2011- 2012 Lean Master Class, Driftsoptimering i adm. og service, Implement
 • 2011 Powerpoint kursus
 • 2011 Faciliteringskursus, Implement (3 dage)
 • 2006 Kursus for SU (Samarbejds Udvalg) medlemmer 2 dage
 • 2004 Kursus i Coaching, Learn2lead
 • 2002 Advanced Power2Influence, Learn2lead
 • 2001 Power2Influence, Learn2lead
 • 1999 Projektlederkursus del 1. DIEU (4 dage)
 • 1996-1997 POL uddannelsen (Intern lederkursus 4 uger)
 • 1997 § 9 kursus i sikkerhed
 • 1996 Kommunikationsorientering (3 dage)
 • 1996 + 2000 Kursus i præsentationsteknik (3 dage)
 • 1996 Kursus i medarbejdersamtaler (2 dage)
 • 1996 Fagforeningskursus, trin 1 Dansk Post Forbund (5 dage)

FRITIDSINTERESSER SAMT TILLIDSHVERV

 • 2018 – Formand for Julehjælpen.dk
 • 2018 – Formand for Det Konservative Folkeparti, Fredensborg
 • Frem til 2018 – Bestyrelsesmedlem i Powerjobsøgerne
 • Frem til 2017 – Kandidat til kv17
 • 2017 – Kandidat til #kv17, Fredensborg kommune, nummer 4 på liste C
 • 2016 – Økonomiansvarlig folketingskandidat; Lars Arne Christensen, liste C
 • 2014 – Bestyrelsesmedlem i Powerjobsøgerne
 • 2014 – Næstformand i Nørdenirvana
 • 2012-2014 Bestyrelsesformand i FDF Karlebo
 • 2013-2013 Bestyrelsesmedlem i Nordsjællands Storkreds
 • 2012-2013 Formand for Rasmus Jarlov´ kampagneudvalg
 • 2009-2013 Bestyrelsesmedlem i Det Konservative Folkeparti, Fredensborg kommune
 • 2005-2010 Næstformand i Chefkredsen, HK Post & Kommunikation
 • 2005-2009 Bestyrelsesmedlem i FDF K7 Frihavn (kasserer)
 • 2000-2002 Medlem af Hørsholm sogns menighedsråd
 • 2002-2005 Formand for forældrebestyrelsen i Breeltegaarden daginstitution
 • 1987-2005 FDF leder, samt instruktør på FDF´ lederskole
 • 1990-1995 Bestyrelsesmedlem i FDF Albertslund

ANDET

 • 2010 – Holder løbende indlæg om, at finde den næste jobmæssige udfordring via netværk
 • 2002 – Indlæg ved postal konference for de postale sikkerhedschefer samt ansvarlige for indtægtssikring i EU, Afrika samt USA og Canada
 • 2002 – Indlæg ved konference for de postale interne revisioner i EU, Afrika samt USA og Canada
 • 2000-2001 – Ansvarlig for Projektlederens værktøjskasse i Post Danmark Udvikling

Referencer kan ses på min profil på linkedIn. Derudover kan øvrige kontaktes, efter behov.

Sprog:

 • Dansk – Modersmål
 • Engelsk – Forhandlingsniveau

IT:

 • Erfaren bruger af Microsoft office pakken og MS Project
 • Kendskab til SAP

Kørekort: Kategori B til bil under 3.500 kg.